bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 6

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 – 2012

Môn toán lớp 6

Ngày : 19/12/2011

Thời gian làm bài 90 phút.

Bài 1 : (2 điểm )

Tập hợp A gồm các số tự nhiên là ước của 6. Tập hợp B gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 2.

a) Viết Tập hợp A, B bằng cách liệt kê.

b) Tìm Tập hợp A ∩ B.

Bài 2 : (2 điểm ) Thực hiện phép tính :

a) 24:{390:[500-(160+30.7)]}

b) 120-[98-(16-9)2]

Bài 3 : (2 điểm )Tìm x, biết :

a) 4x – 5 = 35 – (12 – 8)

b) 105 – (x + 7) = 27 : 25

Bài 4 : (2 điểm )

Học sinh khối 6 trường E khi xếp hàng 16 hàng 6 hàng 18 đều đủ hàng. Tìm số học sinh khối 6 trường E. biết số học sinh trong khoảng 250 đến 300 em.

Bài 5 : (2 điểm )

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.

a) Điểm A có nằm giữa O và B không ? vì sao ?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c) Điểm A có là trung điểm đoạn thẳng OB không ? vì sao ?

Hết.

 

 

bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 : De cuong on  thi mon toan lop 6 hoc ki 1


Đề cương ôn tập hình học lớp 6 học kỳ II (có lời giải)

Đề cương ôn tập hình học lớp 6 học kỳ II

Bài tập hướng dẫn :

Bài 1 : Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA , vẽ \widehat{AOB} =600; \widehat{AOC} =1200.

a)    Tính  . \widehat{BOC}

b)     tia OB là tia phân giác \widehat{AOC} không ? vì sao ?

c/ Vẽ tia OD là tia đối của tia OA . Tính \widehat{DOC} ?

giải.

goc hinh hoc lop 6

Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA , ta có :

\widehat{AOB}<\widehat{AOC} (600 < 1200)

=> tia OB nằm giữa hai tia OA và OC.

=> \widehat{AOB}+\widehat{BOC}= \widehat{AOC}

Hay 60^0+\widehat{BOC}= 120^0

=> \widehat{BOC}= 60^0

Ta có : tia OB nằm giữa hai tia OA , OC và \widehat{AOB}= \widehat{BOC}= 60^0

=>   tia OB là tia phân giác \widehat{AOC} .

Vẽ tia OD là tia đối của tia OA (gt)

 => \widehat{AOC},\widehat{COD} là hai góc kề bù.

=> \widehat{AOC}+\widehat{COD}= 180^0

Hay 120^0+\widehat{DOC}= 180^0

=> \widehat{DOC}= 60^0

 

======================

Bài 1 : 

Trên cùng nủa mặt phẳng bờ chứa tia OA , vẽ tia OC và OD sao cho \widehat{AOC} =550; \widehat{AOD} =1150.

a)    Tính  . \widehat{DOC}

b)    Vẽ tia OE là tia phân giác \widehat{DOC} . Tính \widehat{AOE}  .

c/ Vẽ tia OF là tia đối của tia OE . Tính số đo góc kề bù với \widehat{COE}

Bài 2 :

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy , Oz sao cho xÔy = 400, xÔz = 1000.
a)    Chứng tỏ tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Tính số đo góc yOz.
b)    Vẽ tia Ot sao cho góc yOz v góc yOt là hai góc kề bù. Chứng tỏ Ox là tia phân giác của góc yOt.

Bài 3 :

Cho góc xOy bằng 60o .Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy

a)     Tính số đo góc xOt và tOy

b)     Gọi Ox, là tia đối của tia Ox và Ot, là phân giác của góc  x,Oy .Chứng tỏ góc tOt, là góc vuông


Đề cương ôn tập hình học lớp 6 học kì I

Đề cương ôn tập hình học lớp 6 học kì I

Kiến thức cơ bản :
  1. 1.     Điểm M nằm giữa A và B :

Trên tia Ox ta có các độ dài : OA = a; AB = b

  • Nếu a = b thì A trùng B.
  • Nếu a < b thì A nằm giữa O và B.
  • Nếu a > b thì B nằm giữa O và A. Read more…Hit Counter provided by Sign Holder