Đề cương on thi học kì 1 môn toán lớp 7


Đề thi học kì 1

Môn toán lớp 7

Câu 1 : thực hiện phép tính
  1. 2-(\frac{1}{3}+\frac{2}{5}):\frac{5}{4}
  2. 1+\frac{5}{17}+\frac{16}{23}-\frac{5}{17}+0,5-\frac{7}{23}
  3. |-\frac{3}{7}|:(-3)^2-\sqrt{\frac{4}{49}}
  4. 2^{22}.4^{20}.(\frac{1}{8})^{20}
Câu 2 : tìm x
  1. \frac{1}{2}x+5=2\frac{2}{3}
  2. 0,6+|\frac{1}{2}x-1|=\sqrt{25}

Câu 3 : một hình chữ nhật có chu vi bằng 60m, tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là 3/2. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Câu 4 : tìm giá trị lớn nhất của A = 2000 – | x – 2011 |

Câu 5 : Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB < AC), M là trung điểm của AC. Trên tia đối tia MB lấy điểm D sao cho BM = MD.

  1. Chứng minh : Δ ABM = Δ CDM
  2. Chứng minh : AB // CD
  3. Vẽ AK và CH vuông góc với BD (K, H thuộc BD). Chứng minh : BK = DH.
Hết.

bộ đề thi học kì 1 môn toan lớp 7 : download.