Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 học kì 1


Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 học kì 1

Đề 1

Bài 1 :(2đ) Thực hiện phép tính:

a)    ( x+2)(4x+1)

b)    (x3 + 2x2 – 3x + 9) : (x + 3)

Bài 2 : ( 2 đ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a)    2x – 2y + x2 – 2xy + y2

b)    ( x2 + 4)2 – 16x2

c)    x 2 + 8x + 15

Bài 3 : ( 1đ) Làm tính:

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 học kì 1 : download.