Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 6 năm 2011 – 2012(có lời giải chi tiết)


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 – 2012 (có lời giải chi tiết)

Môn toán lớp 6

Thời gian làm bài 90 phút.

Bài 1 : (2 điểm )

Tập hợp A gồm các số tự nhiên là ước của 6. Tập hợp B gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 2.

a)      Viết Tập hợp A, B bằng cách liệt kê.

b)      Tìm Tập hợp A ∩ B.

Bài 2 : (2 điểm ) Thực hiện phép tính :

a)      24:{390:[500-(160+30.7)]}

b)      120-[98-(16-9)2]

Bài 3 : (2 điểm )Tìm x, biết :

a)      4x – 5 = 35 – (12 – 8)

b)      105 – (x + 7) = 27 : 25

Bài 4 : (2 điểm )

Học sinh khối 6 trường E khi xếp hàng 16 hàng 6 hàng 18 đều đủ hàng. Tìm số học sinh khối 6 trường E. biết số học sinh trong khoảng 250 đến 300 em.

Bài 5 : (2 điểm )

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.

a)      Điểm A có nằm giữa O và B không ? vì sao ?

b)      Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c)      Điểm A có là trung điểm đoạn thẳng OB không ? vì sao ?

Hết.

Hướng dẫn giải :

Bài 1 :

Tập hợp A gồm các số tự nhiên là ước của 6 : A = {1; 2; 3; 6}

Tập hợp B gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 2 : B = {2; 4; 6; 8}.

A ∩ B = {1; 2; 3; 6}∩{2; 4; 6; 8} = {2; 6}

Bài 2 :

a) 24:{390:[500 - (160+30.7)]}

=24:{390:[500 - 370]}

=24:{390:130}

= 24 : 3

= 8

b)      120-[98-(16-9)2]

= 120-[98-(7)2]

= 120-[98- 49]

= 120 – 49

= 71

Bài 3 :

a)   4x – 5 = 35 – (12 – 8)

4x – 5 = 35 – 4

4x – 5 = 31

4x  = 31 + 5

4x = 36

x = 36 : 4

x = 9

b)      105 – (x + 7) = 27 : 25

105 – (x + 7) = 4

(x + 7) = 105 – 4

x + 7  = 101

x = 101 – 7

x = 94

Bài 4 :

Gọi x là số học sinh khối 6 trường E (250 ≤ x ≤ 300)

x = BC(16; 6; 18)

ta có :

16 = 24

6 = 2.3

18 = 2.32

BCNN(16; 6; 18) = 24.32 = 144

x = BC(16; 6; 18) = B(144) = {144; 288; 432; …}

do 250 ≤ x ≤ 300. Nên x =  288 học sinh.

Vậy : số học sinh khối 6 trường E là 288 học sinh.

Bài 5 :

Trên tia Ox, ta có : OA < OB ( 4cm < 8cm)

Nên : Điểm A nằm giữa O và B

=> OB = OA + AB

8 = 4 + AB

AB = 8 – 4 = 4cm.

Ta có : Điểm A nằm giữa O và B và OA = AB = 4cm

Nên : A là trung điểm đoạn thẳng OB.